بهترین لنت ترمز برای 405 و پارس - صفحه 83 - مهر و موم فلزی • مهر و موم

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

hoho نوشته انجام گرفته:

t51 نوشته انجام گرفته:

hoho نوشته انجام گرفته:

hoho نوشته انجام گرفته:سلام دیروز لنت ها را تعویض نمودم با Hi-Qکره ایی قبلی ها را که بازکـــرد ۴۰ درصد دیگه داشتن ولی نیکو ترمز نمیگرفت لنت های قبلی روشون نوشته بود ساپکو تعداد روز طول می کشه لنت آب بندی بشه ؟

سلام دوستان بچه ها العان مدتی گذشته ترمز گیری بهتر از قبل انجام گرفته ولی نه در حد عالی تقریبا هنوز هم زود می ره رو ABS ولی نه به زودی قبلی موقع ترمز هم کمی سوت می کشه دوستانی که از این لنت یا لنت های کره ایی هستفاده کـــردن نظرشون چیه؟

بادرود-اگر روی سطح لنت حالت شیشه ای بوجودبیایدمیتوانیدبامقداری سنباده همان لنتهای۴۰%رامجدد هستفاده نمایید.لبه حمله لنت را مقدارکمی باسنباده پَخ نماییدتا
صدای سوت هم ازبین برود.ازدستکش برای سنباده زدن هستفاده کنیدوگرده هاراهستشمام ننمایید.پیروزباشید. :grin:

باسلام لنت های قبلی را انداختم و نیکو هم ترمز نمی گرفت ولی صدا هم نمی دادن ساپکو ایرانی بودن این جدید ها های کیو کره ایی اند

بادرود-من هم ایرانی های لنت می اندازم که این سری پیدانکـــردم ولیسانس کره ای آفورتیس انداختم قیمت معقول(۴۴تومان)وزیادنیکو وبیصدابودند.امیدکه ازشماهم
بهمین صورت باانجام گرفت.درکل نبایدسوت بکانجام گرفت،مقداری شیشه ای انجام گرفته باشندهم ترمزضعیفترمیشود وهم صداتولیدمیکند.درنخستین فرصت حالت شیشه ای رابرطرف نمایید. :grin:

سهیل _عبادت بجزخدمت خلق نیست.